Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı

“Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı” ürkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse edilen Sivil Toplum Diyaloğu Programı çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Program, Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden sivil toplum kuruluşlarının, ortak bir konu etrafında bir araya gelerek, toplumların birbirini tanımaları, karşılıklı bilgi alışverişi ve kalıcı diyalog kurmalarını sağlayan bir platform olarak geliştirildi. Programın teknik uygulamasından Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu olup, Merkezi Finans ve İhale Birimi ise Programın sözleşme makamıdır.

Yunan sivil toplum kuruluşu “Uzmanlar İşbirliği’nin Atina Ağı (ANCE), ve Türkiye’deki İstanbul Kültür Üniversitesi Küresel Siyasal Eğilimler Merkezi (IKU-GPoT), İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (IKGV) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)”,  tarafından uygulanan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 14 ay süreli “Avrupa ve Türkiye’de Göç Ağı” projesinin genel hedefi, AB-Türkiye sivil toplum işbirliğini; göç ve sığınma politikalarını AB standartlarına göre geliştirmek ve Türkiye ve AB arasında göç yönetimine ortak bir yaklaşım geliştirmek için kolaylaştırmaktır.

Bu eylemin hedefleri arasında özellikle şunlar vardır:

 1. İnsan hakları ve göç yönetimi alanlarında reformların geliştirilmesi ve uygulanmasına katkıda bulunmak için Türk sivil toplum kuruluşlarının kapasitesini geliştirmek;
 2. Türkiye ve Yunanistan arasında sivil toplum işbirliğini ve göç ve sığınma yönetim sistemleri hakkında bilgi alışverişini güçlendirmek;
 3. Türk ve Yunan toplumlarının sığınmacı ve göçmen hakları konusunda farkındalıklarını arttırmak.

Bu hedeflere aşağıdaki etkinliklerin uygulanmasıyla ulaşılacaktır:

A. Ağ oluşturma ve Araştırma Etkinlikleri

 1. Yunan ve Türk sivil toplum kuruluşları arasın ağ oluşturma çalıştayı
  Türkiye ve Yunanistan kamuoylarındaki etkili sesleri ve savunma ağlarını göç konusunda fikir alışverişine angaje etmek için; Atina’da Yunan ve Türk sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşecek 2 günlük bir ağ oluşturma çalıştayı. Çalıştayın sonunda, bir Yunanistan (AB) -Türkiye koordinasyon modeli üzerine bir öneri dizisi geliştirilecektir.
 2. Göç ve göçmenlerle (düzensiz göçmenler dahil) ilgili güvenilir bölünmüş verilerin toplanması, analiz edilmesi ve genel erişime açılmasına yönelik ortak bir sistemin geliştirilmesi için araştırma. Bunun amacı Türkiye ve AB’de göç konusuna hakka dayalı politika oluşturmaya dayanak sağlamaktır.

B. Kapasite geliştirme etkinlikleri

 1. Türkiye ve Yunanistan sınırındaki (Edirne) 30 kamu görevlisine (polis memurları, gözaltı merkezi çalışanları, sınır ve/veya sahil koruma görevlileri) düzensiz göçmen ve sığınmacılarla ilgili 30 saatlik eğitim.
  Bu eğitimlerin amacı düzensiz göçmenler ve sığınmacıları ayırt etmek ve kamu görevlilerinin düzensiz göçmen ve sığınmacıların sağlık, yasal ve sosyal hizmetler yanı sıra, toplumsal cinsiyet meseleleriyle ilgili bilgilerini arttırmaktır.
 2. Türkiye-Suriye sınırlarındaki (Gaziantep), özellikle genç ve kadın, 100 sığınmacıya 40 saatlik bir oryantasyon semineri.
  Oryantasyon seminerleri göçmen ve sığınmacıların karşılaştıkları sorunlara çözümler üretmek ve onları temel ihtiyaçlarını sağlamaları konusunda desteklemek. Özellikle çocuk ve kadınlara odaklanılacaktır. Bu etkinliğin temel hedefi, sığınmacıların hayatlarını resmi olmayan eğitime erişim ve temel Türkçe kurslarının yanı sıra, psikolojik ve sosyal destek yoluyla iyileştirmektir. Aynı zamanda, sığınmacılar kendi haklarıyla ilgili, Türkiye’de haklara erişim mekanizmalarıyla ilgili ve yaşadıkları bölgelerin sosyal ve kültürel özellikleriyle ilgili bilgilendirilecektirler.
 3. Geri gönderme merkezlerindeki (Şanlıurfa) 15 görevliye, AB politikaları ve yabancılar hukukuna göre (sığınmacı hukuku üzerine çalışan avukat barolarının da katılımıyla) sığınma prosedürleri hakkında 20 saatlik eğitim.
  Eğitim seminerleri, diğer konulara ek olarak, yargı ve temel haklar ve Türkiye-AB katılma müzakerelerinde ciddi öneme haiz Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’na da odaklanacaktır.

C. Farkındalık arttırma kampanyası

 1. Proje web sayfası oluşturulması
  Projenin temel iletişim araçlarından biridir ve projenin gelişimi, proje kapsamındaki en iyi uygulamalar ve çıktılar, tartışma forumu, kaynak merkezi, vb. konularda bilgiler içerecektir.
 2. Akademik camia, karar alıcılar ve medya ile birlikte düzenlenecek tematik farkındalık yaratma çalıştayları
  2 gün sürecek ve İstanbul’da gerçekleştirilecek iki adet tematik çalıştay. Bu çalıştaylar; projenin tasarım, uygulama ve kritik değerlendirmesini sunmak amacıyla ve Türkiye-AB ilişkileri, ortaklığı ve işbirliğine odaklanarak; farkındalığı arttırmak ve geniş anlamda sığınma olgusunun eski sorunları hakkında yeni bilgiler sağlamayı hedeflemektedir.
 3. Türkiye-Suriye ve Türkiye Yunanistan sınırlarında düzensiz göç giriş noktalarındaki yerel topluluklara, düzensiz göçmen ve sığınmacıların hakları ve göç ile ilgili meselelerle ilgili farkındalık arttırma aktiviteleri
  a) Evros, Lesvos, Şanlıurfa ve Gaziantep’te, yerel topluluklar, yerel ve devlet otoritesi temsilcileri, sığınmacı toplulukları, sivil toplum kuruluşları, polis/sahil koruma ve daha geniş çevreleri; projenin kapsamı, etkinlikleri ve beklenen sonuçları hakkında bilgilendirmek için ve katılımlarını motive etmek için, 4 adet birer gün sürecek bilgi edinme etkinlikleri. Sığınmacı ve göçmenlerle çalışan yerel sivil toplum kuruluşları deneyimlerini paylaşmaları için davet edilecektir.
  b) Evros, Lesvos, Şanlıurfa ve Gaziantep’te gerçekleşecek her bilgi edinme etkinliğinden sonra dört adet birer gün sürecek topluluk çalıştayları. Bu çalıştaylar, bu bölgelerdeki sığınmacı ve göçmenlerle çalışan sivil toplum kuruluşları, yerel polis ve sahil güvenlik ve sınır kontrol otoriteleri arasında bir etkileşim kaynağı olarak hizmet edecektir. Aynı zamanda bu etkinlikler, sığınmacı haklarıyla ilgili sorunları belirlemek ve farkındalık yaratmak ve toplulukları sığınmacı dostu uygulamalara angaje etmeyi amaçlamaktadır
 4. Türkiye-AB göç yönetimi sistemlerini iyileştirmeye yönelik İstanbul’da düzenlenecek nihai bir konferans
  Bir gün sürecek olan konferans, göç, insan hakları araştırmaları ve Türkiye-AB ilişkileri konularında uzmanlaşmış akademisyen, karar alıcılar ve sivil toplumu projenin Türk ve Yunan partnerleriyle bir araya getirecektir. Konferans, projenin geniş kapsamlı etkilerini, Türkiye ve Yunanistan’da uygulanmasını inceleyerek, araştırmanın gözlem ve önerilerini eleştirel biçimde tartışacak ve projenin sonuçlarına katkı sağlaması için ilgili herkesin öneri ve görüşlerini alacaktır.
Partnerler